M2A

Peter Hall
1 February 2017

YMWELIAD Â SCHAEFFLER

Ar fore dydd Mawrth glawiog arferol yn Abertawe, gadawais i a fy ngoruchwylwyr academaidd ar gyfer maes awyr Caerdydd. Roedden ni’n teithio i Herzogenaurach, yr Almaen (doeddwn i ddim yn gwybod sut i ddweud yr enw chwaith), sef cartref Adidas, Puma, ac yn bwysicaf oll, fy noddwr, Schaeffler. Hedfanom o faes awyr Caerdydd i Munich ar Brazilian Embraer E-190 gyda 120 o seddi a 26 o deithwyr, felly roedd digonedd o le i ymestyn ein coesau. Ar ôl cyrraedd Munich, aethom ar drên i’r orsaf ganolog, lle gwelsom olygfa anarferol: yn ogystal â threnau dau lawr a threnau ICE sy’n teithio ar 200mya, roedd pob un ohonyn nhw’n cyrraedd ac yn gadael ar amser. Awr a hanner yn ddiweddarach, cyrhaeddom Erlangen, ac o’r fan honno, teithiom mewn tacsi am 20 munud i’r gwesty. Ar ôl bwyta swper yn y gwesty a chael noson o gwsg, deffrais i weld yr Almaen mewn golau dydd am y tro cyntaf, wedi’i orchuddio gan eira.

Ar ôl brecwast a thaith fer mewn tacsi, cyrhaeddom Schaeffler i gwrdd â’r tîm Dadansoddi ac Efelychu Peiriant. Trafodom y cynnydd a wnaed ers y cyfarfod diwethaf o ran datblygu cod datrys rhyngweithiadau strwythur hylif arbenigol i’w ddefnyddio yn Schaeffler i ddadansoddi cydrannau system olew peiriannau. Yna, trafodom ddechrau fy EngD gyda’r M2A. Penderfynwyd ar nodau a fyddai’n fuddiol i Schaeffler ac yn fy ngalluogi i ddysgu mwy am y pynciau a’r meddalwedd perthnasol, heb neidio i ganol pethau yn syth. Byddaf yn defnyddio cod rhyngweithio strwythur hylif i ddadansoddi falfiau olew, er mwyn ceisio eu nodweddu i’w defnyddio wrth ddadansoddi’r system lawn mewn offeryn efelychu un dimensiwn. Hefyd, trefnwyd gwe-gynadleddau misol i sefydlu cysylltiad cryfach rhwng yr ymchwil a wneir ar gyfer Schaeffler yn Abertawe a’r dulliau a’r technegau maen nhw’n eu defnyddio ar hyn o bryd.

Ar ôl y cyfarfod, rhoddodd tîm Schaeffler daith i ni o ddinas hardd Nuremberg. Mae yno gastell anferth yn y canol yn edrych dros y ddinas gyfan a’i heglwysi cadeiriol niferus. Gwelsom hen neuadd y ddinas a sgwâr canolog Hauptmarkt lle cynhaliwyd marchnad Nadolig enwog Christkindlesmarkt rai wythnosau’n gynt. Bwytasom swper Almaenaidd traddodiadol gyda’n gilydd mewn bwyty â thema ganoloesol, wedi’i leoli mewn seler t?.

Y bore wedyn, gwnaethon ni’r un daith â dydd Mawrth, ond i’r gwrthwyneb. Tacsi i’r orsaf drenau i ddechrau, wedyn trên i faes awyr Munich, ond yna, teithiom yn ôl i Heathrow. Er gwaetha’r rhybuddion tywydd ac adroddiadau am deithiau awyren wedi’u canslo ar y newyddion, cyrhaeddom yn ôl mewn pryd, ac roedd yr eira prin yn Lloegr yn chwerthinllyd o gymharu â’r hyn a welsom yn yr Almaen. Yna, roedd hi’n amser gyrru yn syth yn ôl i Abertawe, gan stopio un waith am becyn o losin. Ar ôl taith hwyliog a chynhyrchiol yn Schaeffler, rydyn ni’n edrych ymlaen at eu hymweliad i Abertawe yn ddiweddarach eleni.