M2A

Dan Butcher
23 February 2017

TAITH I YSGOL OUNDLE

Yr wythnos ddiwethaf, teithiais i a phedwar o’m cymheiriaid i Ysgol Oundle yn Peterborough, fel rhan o gydweithrediad gyda’r Coleg Peirianneg yn Abertawe. Cyrhaeddom yn y Ganolfan Dechnoleg Beirianneg Dylunio yn Oundle, ac roedd y cyfleuster newydd sbon hwn yn drawiadol yn syth, gan ei fod yn cynnwys cyfarpar oedd yn ddigon da i brifysgol.

Dechreuom trwy gynorthwyo’r ysgol i gydosod eu trac F1 mewn Ysgolion cyn y rownd derfynol yn East Anglia, lle cyrhaeddon nhw'r safle cyntaf, yr ail safle a’r trydydd safle yn eu dosbarth. Cefais amser gwych yn siarad â’r myfyrwyr am eu ceir, ac roedd hi’n wych weld cymaint o amrywiaeth o ddyluniadau o fewn cyfyngiadau’r gystadleuaeth; roedden ni’n cytuno ar un peth, fodd bynnag - mae streipiau rasio’n gwneud ceir yn gynt.

Drannoeth, cawsom ein rhannu’n grwpiau i weithio ar wahanol brosiectau, a threuliodd ein Peiriannydd Awyrofod o Ganada, Jakub Vincalek, y dydd yn craffu ar y cerbydau i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r rheolau. 

Yn y cyfamser, roedd Mathew Burnell, Hannah Bowen a Ben Birch yn cynorthwyo’r myfyrwyr â’u prosiectau unigol; cafodd Mathew ei blesio’n fawr â’r ffaith y gallai’r myfyrwyr ddewis eu prosiectau eu hunain, oedd yn amrywio o ‘Ddylunio a Gweithgynhyrchu Sgwter i Deithwyr’ i fyfyriwr yn datblygu ei resel to ei hun ar gyfer Land Rover Defender. Roedden ni’n teimlo bod y rhyddid a roddwyd i’r myfyrwyr, ar y cyd â’r cyfleusterau gwych yn yr ysgol, wir yn helpu i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr.

Yn y cyfamser, roeddwn i’n helpu i ddatblygu cynlluniau gwersi i’w defnyddio ar y cyd â pheiriant tynnu newydd yr ysgol. Yn y broses, datblygom sawl rhaglen ar gyfer y peiriant y gellid eu defnyddio i addysgu’r plant am nodweddion deunyddiau, fel Young’s Modulus ac Ultimate Tensile Stress. Yna, byddai’r offeryn hwn yn cael ei ddefnyddio i alluogi’r myfyrwyr i gyfiawnhau eu dewis deunydd. Roedd hwn yn brofiad anhygoel, oherwydd gwelais sut y gellir defnyddio’r wybodaeth a ddatblygais ym Mhrifysgol Abertawe yn gyflym er mwyn helpu’r myfyrwyr iau, hyd yn oed os roedd y broses yn gwneud i fi deimlo braidd yn hen.

Ar ôl ychydig ddyddiau gwych yn yr ysgol, yn anffodus, roedd hi bron yn amser i ni adael. Dechreuom y diwrnod trwy roi sgwrs ar y ‘Broses Ddylunio’ i’r myfyrwyr TGAU, oedd yn brofiad rhyfedd iawn, oherwydd y tro diwethaf i fi fod mewn ysgol, roeddwn i yn y gynulleidfa! I gloi, rhoddwyd mwy o help un i un i’r myfyrwyr a’u prosiectau.

Wrth edrych yn ôl, roedd y daith yn anhygoel; cawsom ni amser da iawn yn gweithio gyda’r myfyrwyr brwdfrydig a gweld sut mae barn pobl am Beirianneg wedi newid ers i ni fod yn yr ysgol. Efallai, os oedd ein gwaith ni’n llwyddiannus, y bydd rhai o’r myfyrwyr hyn yn dilyn llwybr Peirianneg; neu hyd yn oed i gwrs ôl-radd yn M2A, sef lle cefais y cyfle gwych hwn.