M2A

CYMDEITHAS DDEUNYDDIAU DE CYMRU

Ar 31 Ionawr, cynhaliodd Cymdeithas Ddeunyddiau De Cymru rownd gyntaf Cystadleuaeth Ddarlithio Pobl Ifanc IOM3. Roedd y rheolau’n syml: roedd angen i bob cystadleuydd fod yn 28 oed neu’n iau a siarad am bwnc o’u dewis am tua 15 munud. Roedd pedwar yn cystadlu ar y noson, sef Alastair Barnes (pencampwr y llynedd), Andy Skippins, Elizabeth Mills a fi. Alastair aeth gyntaf, a siaradodd am pam mae batris yn ffrwydro, a defnyddiodd fethiannau trychinebus batris y Samsung Galaxy Note fel enghraifft wych. Yna, tro Andy oedd hi, a defnyddiodd ei brosiect trydedd flwyddyn sef rhoi haen denau o graphene ar samplau er mwyn dadansoddi ei nodweddion anhygoel. Aeth Elizabeth ar drywydd cwbl wahanol, a siaradodd am sut mae angen i ddynol ryw a bywyd gwyllt y môr weithio gyda’i gilydd er budd cadwraeth yr ecosystem fregus hon yn y dyfodol. Yna, o’r diwedd, camais ar y llwyfan i esbonio fy mhwnc EngD am Fowldio Chwistrellu MuCell, sef ffordd arloesol o leihau defnydd plastig yn y broses Fowldio Chwistrellu.

Ar ôl y sgyrsiau, cafodd y gynulleidfa a’r siaradwyr gyfle i fwynhau pitsa a diod haeddiannol wrth i’r beirniaid benderfynu pwy fyddai’n ennill y wobr gyntaf. Ar ôl trafodaeth hir, penderfynwyd mai’r enillydd fyddai pencampwr y llynedd: Alastair. Hoffwn longyfarch Alastair, roedd hi’n amlwg bod ganddo lawer mwy o brofiad a gwybodaeth am roi cyflwyniadau, ac roedd gweld rhywun fel Alastair wrthi yn ddefnyddiol i fi a gweddill y cystadleuwyr. Roedd y pynciau a drafodwyd ar y noson yn amrywiol dros ben, a rhoddodd ystod eang o bynciau peirianneg a gwyddoniaeth a roddodd noson i’w chofio i’r gynulleidfa.  

Hoffwn ddiolch i Gymdeithas Ddeunyddiau De Cymru am gynnal noson wych, ynghyd â’r beirniaid am eu hamser, yr holl gynorthwywyr a drefnodd y pitsa a’r diodydd ar gyfer y noson, yn ogystal â’r gynulleidfa a ddaeth i gefnogi’r noson. Rwy’n edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf, ac yn dymuno pob lwc i Alastair yn y rownd nesaf!

Gethin Llewelyn

Blwyddyn gyntaf yr EngD gyda’r M2A

1 February 2017